Menu
Your Cart

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku, potřebujeme Vaše osobní údaje, přičemž je pro nás prvořadá bezpečnost Vašich údajů a jejich zpracování v souladu se zákonnými podmínkami. Tady se dozvíte, jak jsou Vaše osobní údaje zpracované.

1. Osobní údaje kupujícího, jako dotknuté osoby, provozovatel zpracuje v souladu se zákonem o ochraně OÚ a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů.

2. Provozovatelem zpracovávajícím osobní údaje kupujícího je společnost kiWision, s.r.o., Budovateľská 1062/25, 821 08 Bratislava, IČO: 46 616 951.

Kontaktní údaje provozovatele jsou: kiWision, s.r.o., Babyknihy.sk, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava, e-mail: kontakt@babyknihy.sk, tel: +421 948 061 50. (dále jako "provozovatel" nebo "prodávající").

3. Při zadávání objednávky kupující vyplňuje některé osobní údaje - především jméno  a příjmení, adresu, identifikační údaje firmy, e-mailovou adresu, fakturační adresu, adresu dodání tovaru, kontaktní telefonní číslo, které jsou potřebné za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývající z kupní smlouvy, pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Pro účely reklamace jsou to kromě výše uvedených údajů ještě údaje o reklamovaném zboží, údaje o platbě a číslo bankovního účtu.

4. Osobní údaje kupujícího prodávající nezveřejňuje a neposkytuje žádným jiným subjektům, s výjimkou dopravců, se kterými je spolupráce nezbytná pro vybavení objednávky kupujícího, a dodavatelům v případe reklamace, tedy za účelem splnění smluvních povinností. Osobní údaje nebude prodávající bez souhlasu dotknuté osoby jakkoliv poskytovat třetí osobě. Provozovatel nemá v úmyslu poskytovat osobní údaje do třetí krajiny nebo mezinárodní organizace. Provozovatel přijal přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a databáze osobních údajů je chráněna před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím a je s ní nakládáno v souladě se zákonem o ochraně OÚ. Údaje může kupující kdykoliv vidět a změnit po přihlášení se pod svým přihlašovacím jménem do internetového obchodu.

5. Prodávající je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.  

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů: "Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu, tj. společnosti kiWision, s.r.o., ve smyslu zákonu o ochraně OÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vybavení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na e-mailovou adresu: kontakt@babyknihy.sk.

7. Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje kupujícího (i) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a provozovatelem, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (ii) po dobu, dokud je poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (nejdéle po dobu 5 let), v případě, že kupující tento souhlas udělil.

8. Provozovatel používá přímý marketing, aby své zákazníky (kupující) informoval o aktuálních novinkách a službách. Pro tento účel využívá osobní údaje kupujícího jen v případě, že ten k tomu udělil provozovateli předchozí souhlas při odeslání objednávky, a to zaškrtnutím políčka "Chtěl(a) bych se přihlásit k odběru novinek". Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ze strany kupujícího přestává provozovatel osobní údaje zpracovávat a bezodkladně je likviduje.

9. Dále má kupující práva podle zákona o ochraně OÚ, tj. především: právo na přístup k osobním údajům týkajících se kupujícího, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na vymazání osobních údajů za stanovených podmínek podle zákona, právo na omezení zpracování osobních údajů po dobu prověření žádosti kupujícího o opravu nebo výmaz, právo na přesnosti osobních údajů, právo na námitku ve smyslu §27 zákona o ochraně OÚ, právo na odvolání souhlasu, právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený za účelem zpracování osobních údajů pro marketingové účely (a to na základě výslovního, srozumitelného a určitého projevu vůle formou dopisu nebo e-mailu zaslaného na kontaktní údaje provozovatele) a právo na podání návrhu podle § 100 zákona o ochraně OÚ.

10. Odesláním objednávky a zaškrnutím souhlasu se zásadami ochrany osobních údajů prostřednictvím internetového objednávkového formuláře provozovatele kupující potvrzuje, že se obeznámil s podmínkami zpracování a ochrany osobných údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.


Znění Obchodních podmínek najdete [TU]