Menu
Your Cart

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jako „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, předmětem které je prodej a nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.babyknihy.cz.

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.babyknihy.cz je kiWision, s.r.o., Budovateľská 1062/25, 821 08 Bratislava, IČO: 46 616 951, DIČ: 2023510137, IČ DPH: SK2023510137, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 80670/B (dále jako "provozovatel" nebo "prodávající").

1.3 Kontaktní údaje prodávajícího:

Poštovní adresa:

kiWision,s.r.o., Babyknihy.cz, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava

Telefon:

+420 724 390 492

E-mail:

kontakt@babyknihy.cz

1.4 Všechny smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Jestliže je smluvní stranou spotřebitel, právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákonník v platném znění (dále jen jako „Občanský zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění zákona SNR č. 372/1990 Zb. o přestupcích v z.n.p. a dalšími příslušnými platnými právními předpisy. 

1.5 Jestliže není smluvní stranou spotřebitel a jedná se o nákup zboží za účelem podnikání, řídí se smluvní vztahy, výslovně neupravené těmito VOP, ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění. 

 

2. Definice pojmů

Pro účely těchto VOP se rozumí:

a.   e-shopem internetový obchod umístěný na internetové stránce www.babyknihy.cz, umožňující nakupování zboží,

b.   registrací vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o kupujícím včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace není nezbytnou podmínkou využívání e-shopu, ale spojují se s ní určité výhody poskytované e-shopem (jednodušší nákupní proces při opakovaném nákupu, možnost sledovat stav svých objednávek a uchovávání historie prohlížených produktů).

c.   kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes e-shop a uzavřít s provozovatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží nabízené přes e-shop a která za tím účelem řádně vyplnila a přes e-shop odeslala závaznou objednávku a doručila ji provozovateli, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel. Za kupujícího - právnickou osobu koná její statutární orgán nebo oprávněný zástupce.

d.   oprávněnou osobou osoba, odlišná od kupujícího uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží dodané. Uvedení jména a příjmení oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zplnomocnění na převzetí objednaného zboží. 

e.   objednávkovým formulářem elektronický formulář obsahující především osobní údaje kupujícího, příp. oprávněné osoby, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (doprava) zboží a cenu za doručení (dopravu) zboží na místo dodání,

f.   aktuální nabídkou zboží nabídka zboží zveřejněná na internetové stránce www.babyknihy.cz, která obsahuje především textová označení zboží (např. název, jméno autora, vydavatele/ výrobce, atd.), a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou platné od momentu jejich zveřejnění na internetové stránce www.babyknihy.cz. Na kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje. Zbožím jsou především knihy, hudební a filmové nosiče a hračky,

g. orgánem dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/5827 2172, fax. č. 02/5827 2170, www.soi.sk.

 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1.    Všechny objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.babyknihy.cz jsou závazné.

3.2.    Podáním objednávky se rozumí její vytvoření, odsouhlasení a závazné potvrzení kupujícím, čímž potvrzuje a vyhlašuje, že:

a. se obeznámil s VOP, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí.

b. se obeznámil s reklamačním řádem, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy a že s ním souhlasí,

c. byl obeznámený s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu,

d. byl poučený o možnosti odstoupit od kupní smlouvy,

e. uděluje bezvýhradní souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o ochraně OÚ“) a těmito VOP, a v případě, že kupující uvádí i osobní údaje  oprávněné osoby, že tak koná pouze s jejím předcházejícím písemným souhlasem, který je způsobilý provozovateli kdykoliv na požádání prokázat, 

f. všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

3.3 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech formulářů a v nich vyplnění všech údajů označených jako povinné.

3.4 Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy podaným ze strany kupujícího.

3.5 Kupující je povinný uvést správně registrační údaje, a to především úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odeslané.

3.6. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „potvrzení objednávky“) je včasné písemné vyhlášení provozovatele adresované kupujícímu, ve kterém provozovatel potvrzuje, že objednávku kupujícího přijímá. Včasné potvrzení objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení anebo nečinnost provozovatele neznamenají potvrzení objednávky. Provozovatel je oprávněný odmítnout objednávku i mlčky, resp. bez uvedení důvodu, přičemž kupujícímu tímto nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy. 

3.7 Kupní smlouva je uzavřená okamžikem, kdy potvrzení objednávky nabývá účinnosti, teda okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek provozovatele dodat kupujícímu objednané zboží do jím určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít, řádně a včas zaplatit za něj kupní cenu a přepravné (náklady na doručení).

3.8 Jakákoliv změna objednávky po uzavření kupní smlouvy je návrhem na změnu kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a provozovatele. Návrh na změnu obsahu kupní smlouvy není provozovatel povinný přijmout.

3.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím.

3.10 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, když převezme zboží od prodávajícího anebo když tak nevykoná včas, tak v čase, když mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

3.11 Objednávka zaniká:

a. odmítnutím objednávky ze strany provozovatele,

b. marným uplynutím 5denní lhůty na potvrzení objednávky.

 

4. Kupní cena zboží
4.1 Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou zobrazené při vykonání objednávky jako samostatná položka. Všechny ceny jsou uvedené v měně česká koruna s DPH.

4.2 Před odesláním objednávky bude vypočítaná celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků s doručením zboží a způsobem úhrady zboží, které kupní cena zboží nezahrnuje a zákazník bude vyzvaný k jejich odsouhlasení. 

4.3 Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

4.4 Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky.

4.5 Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník podle možností uvedených při objednávce v sekci „košík“, a to platba doručovateli při převzetí zboží („dobírka“) nebo platba kartou („platební karta“).

4.6 Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněný momentem  připsání celé kupní ceny na účet společnosti kiWision s.r.o. provozující www.babyknihy.cz, uvedený v potvrzení objednávky nebo odevzdáním kupní ceny kurýrovi nebo České poště.

 

5. Dodací lhůta, doprava a dodaní zboží 
5.1 Dodací lhůta začíná plynout ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky, že zákazník poskytne prodávajícímu všechny podklady, které jsou nutné pro včasné vybavení objednávky. Standardně je zboží doručováno do 7 pracovích dní. Dodací lhůty se ale můžou lišit v závislosti od dostupnosti zboží:

Dostupnost

Doba expedování (není garantována, může se lišit)

Na skladě

Do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky je zboží vyskladněno a zabaleno

Vyprodané

Zboží není momentálně k dispozici a nemáme informaci od dodavatele, kdy bude opět k dispozici

U dodavatele

Do 5 - 21 dní, v závislosti od doručovacích lhůt dodavatele, je zboží vyskladněno


5.2 V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo ho nebude možné odevzdat dopravcovi v dohodnuté lhůtě, má prodávající i kupující právo navrhnout rozdělení objednávky nebo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit nebo se můžou smluvní strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty na plnění, přičemž prodávající se zavazuje o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího. V případě, že v čase odstoupení bude zboží už ze strany kupujícího uhrazeno, peníze budou vráceny kupujícímu nazpět nejpozději do 14 dní od vzájemné dohody anebo jiným, společně dohodnutým způsobem. V případě platby kreditní/debetní kartou se může doba vrácení peněz prodloužit v závislosti na postupu banky při stornování platby.

5.3 Po zkompletizování objednávky je zboží připraveno na odeslání. Zásilka je odevzdána dopravcovi v závislosti od druhu přepravy, který si kupující při objednávce zvolil a bude doručena podle lhůt uvedených u zvoleného dopravce (za což odpovídá dopravce) do místa dodání.

5.4 Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako „dodací adresu“.

5.5 Způsob dopravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání.

5.6 Způsoby dopravy zboží do místa dodání:

a. Kurýr - dodání na adresu.

b. Výdejní místo - zásilkovna – dodání na vybrané výdejní místo.

Doba přepravy vychází z přepravních podmínek konkrétního dopravce. Babyknihy.cz negarantuje minimální ani maximální dobu přepravy.

5.7 Informace o ceně dopravy (poštovné) a obvyklém času trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu dopravy zboží. Ceny poštovného jsou uvedeny v českých korunách s DPH a platí pouze pro odeslání obyčejných zásilek do České republiky a při poslání celé objednávky v jedné zásilce. Při rozdělení objednávky a jejím poslání ve vícero zásilkách může být celkové poštovné vyšší, o čemž bude kupující dopředu informován.

5.8 Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn odevzdáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Spolu se zbožím zároveň kupující obdrží i účetní doklad - fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.

5.9 V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí predávajícímu nazpět, je predávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží ve výšce 140,- CZK, a to na základě písemné výzvy prodávajícího zaslané kupujícímu e-mailem, která je zároveň odstoupením od kupní smlouvy.

5.10
a) V případě, že si kupující jako způsob přepravy zboží vybere výdejní místo Zásilkovna, a v době odeslání objednávky není možné na kupujícím vybrané výdejní místo zásilku odeslat (zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu zrušení pobočky, nepřijímání zásilek výdejním místem) , prodávající je oprávněn vybrat nejbližší pobočku, která přijímá zásilky a o této skutečnosti bude informovat kupujícího formou e-mailu.
b) V případně pokud z jakéhokoliv důvodu Zásilkovna přesměruje zásilku na jiné než zákazníkům vybrané výdejní místo, bude Zásilkovna kupujícího o změně informovat.
c) V obou případech doručení na jiné než zákazníkem zvolené výdejní místo, definované v bodech 5.10 a) a 5.10 b), je Kupující povinen si, v takto změněné pobočce zásilkových, zboží převzít.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy
6.1 Pokud nebyla objednávka ještě zaplacená a nebyla ještě odeslaná, může kupující objednávku zrušit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky bez účtování jakýchkoliv penále. V případě, že byla objednávka už zaplacená a nebyla ještě odeslaná, prodávající vrátí kupujícímu do 14 pracovních dní peníze anebo jiným společně dohodnutým způsobem.

6.2 Kupující - spotřebitel má právo podle zákona č. 102/2014 Z. z. odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží po této lhůtě nebude uznané. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující informuje prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím online formuláře, který se nachází na internetové stránce www.babyknihy.cz v sekci Reklamace a jeho odesláním přes e-shop nebo na tento účel může kupující využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a zaslat ho e-mailem prodávajícímu. Kupující je povinný po oznámení o odstoupení (případně spolu s ním) v uvedené lhůtě zaslat nepoškozené zboží v originálním obalu spolu s veškerou dokumentací, která mu byla doručena spolu se zbožím (včetně kopie daňového dokladu a kopie ústřižku od doručovatele), zpět na kontaktní adresu prodávajícího: kiWision, s.r.o., Babyknihy.cz, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava.

6.3 Avšak ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstoupení od smlouvy si kupující nemůže uplatnit za zboží a služby, které jsou vymezené v §7 ods. 6 písm. a) až l) tohoto zákona, především prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

6.4 V případě, když v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta na odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

6.5 Kupující má povinnost odstoupit od smlouvy výlučně písemní formou (dopis, e-mail, online formulář).

6.6 Vrácené zásilky nebudou přijaté na dobírku. Náklady spojené s vrácením tovaru snáší kupující. Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku a zvolit vhodný obal, protože prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zásilky při přepravě. 

6.7 Vrácené zboží a odstoupení od smlouvy neakceptujeme a zboží bude na náklady zákazníka vrácené zpět, když: (i) zboží jeví známky používání, (ii) zboží je mechanicky nebo jinak poškozené/znehodnocené, (iii) zboží není v originálním balení, (iv) zboží bylo dodáno na speciální objednávku.

6.8 Toto ustanovení zákona ale není možné chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí predávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už není celkem možné (např. v meziobdobí bylo zboží zničeno), kupující musí poskytnout peněžní náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pakliže je vrácené zboží poškozené pouze částečně, může predávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započítat svůj nárok proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinný vzniklou škodu dokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací pouze takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet, a to do 14 pracovních dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ale ne dříve, než je zboží doručeno od kupujícího a překontrolováno prodávajícím. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího nazpět.

6.9 Kupující zodpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

6.10 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy především z nasledujících důvodů:

a. pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termíně z jiných důvodů, než jsou důvody na straně prodávajícího,

b. pokud kupující nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrné lhůtě,

c. pokud prodávající není schopen dodat zboží především z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech prodávajícího ho jinak zaobstarat,

d. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje,

e. pokud technickou chybou systému byla způsobena nesprávná kupní cena zboží.

6.11 Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu s tím, že pro odstoupení postačuje doručení ve formě e-mailu.

6.12 Odstoupení prodávajícího od smlouvy se ale nedotýká jeho nároku na náhradu škody spočívající především, ale ne výlučně, v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu.

6.13 Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je prodávající oprávněn započítat z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu sumu, která je snížena o nároky prodávajícího.


7. Záruční doba a reklamační řád
7.1 Na zboží zakoupené u prodávajícího v internetovém obchodě www.babyknihy.cz se vztahuje zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na nesprávné zacházení nebo skladování ze strany kupujícího.

7.2 Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a na tyto vztahy se nevztahují právní předpisy o ochraně spotřebitele.

7.3 Pokud je při přebírání zboží zjištěné poškození obalu zboží, kupující zkontroluje stav zboží, a v případě poškození nechá vyhotovit záznam o poškození způsobeném během přepravy za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřevzít. Zodpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a potvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. V případě, že kupující převezme zboží navzdory evidentnímu poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace zboží z tohoto důvodu. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinný zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případně zjištěných nedostatcích. 

7.4 Záruka se nevztahuje na poškození vzniknutá:
a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vplyvy prostředí,
c. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče a údržby o zboží,
d. nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami,
e. přírodními živly nebo vyšší mocí.

7.5 Zodpovědnost za vady se nevztahuje ani na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku teda nelze považovat za vadu a nedá se reklamovat.

7.6 Reklamace je oprávněna, pokud:

  • zboží nebylo doručeno
  • doručené zboží je poškozeno
  • doručené zboží je odlišné od toho, který si kupující objednal
  • doručené zboží není kompletní (zákazník se musí ujistit, že jeho objednávka nebyla rozdělena do vícero objednávek pro nedostupnost zboží na skladě).

Ve všech výše uvedených případech je potřebné, abyste prodávajícího kontaktovali do 48 hodin od převzetí zboží, jinak reklamace nemusí být uznána.

7.7 Reklamace bude vybavována nasledujícím postupem:

a. reklamaci může kupující uplatnit nasledujícími způsoby: (i) vyplněním online reklamačního formuláře nacházejícího se na stránce internetového obchodu www.babyknihy.cz a jeho odesláním přes e-shop anebo (ii) prostřednictvím uživatelského profilu na www.babyknihy.cz, v části „Moje objednávky“ - „Zobrazit historii objednávek“, v konkrétní objednávce, při konkrétním produktu, též s odesláním přes e-shop,

b. reklamované zboží kupující pošle (v originálním obale zabalený tak, aby nedošlo k poškození zboží) spolu s kopií faktury, popisem závady a kopií potvrzení o doručení od doručovatele na adresu: kiWision, s.r.o., Babyknihy.cz, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava (při zaslání je nutné uvést kontaktní tel. číslo 0948 061 500),

c. prodávající má lhůtu 30 dní ode dne uplatnění reklamace, stanovenou zákonem na prozkoumání oprávněnosti reklamace a její uznání nebo neuznání,

d. při řešení reklamace se většinou prodávající zkontaktuje s kupujícím a dohodne se na způsobu řešení reklamace (výměna zboží kus za kus, jiný zboží v dané ceně, vrácení peněz),

e. kupující bude o výsledku reklamace informován bezprostředně po ukončení reklamačního konání, o čemž obdrží od prodávajícího potvrzení o vyřízení reklamace ve formě e-mailu. Jakékoliv svoje nároky vyplývající z odstoupení vůči kupujícímu je prodávající oprávněný uspokojit z peněžních prostředků zaplatěných kupujícím a vrátit mu sumu sníženou o svoje nároky.


8. Zásady ochrany osobních údajů

8.1 Osobní údaje kupujícího jako dotknuté osoby provozovatel zpracovává v souladu se zákonem o ochraně OÚ a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů.

8.2 Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.babyknihy.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

9. Alternativní řešení sporů

9.1 Provozovatel ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním  řešení spotřebitelských sporů  a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o ARS“) informuje kupujícího - spotřebitele, že v případě, že není spokojený se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se kupující domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu prostřednictvím poštovní adresy nebo emailem kontakt@babyknihy.cz. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, kupující - spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu, kterým jsou orgány podle zákona o ARS a oprávněné právnické osoby zapsané v seznamu vedeném Ministerstvem hospodářství SR. Příslušným subjektem je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk). Návrh na zahájení alternativního řešení sporu může kupující - spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona o ARS.   

9.2 Kupující - spotřebitel může pro podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu alternativního řešení sporů online (ROS), která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.3 Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo související se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kterých hodnota nepřevyšuje 20,-EUR.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 12.10. 2020 až do doby vydání nových všeobecných obchodních podmínek.

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto VOP i bez předcházejícího upozornění kupujícího. Změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího www.babyknihy.cz. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuté jinak.

10.3 Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se s VOP důkladně obeznámil, jejich obsahu porozuměl a akceptuje bez výhrad všechna ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jako i platnou výšku ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku internetového obchodu.

10.4 Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (t.j. obsahem objednávky a potvrzením objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka, přičemž ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto  VOP a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů, a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.  

10.5 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je anebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotknutá platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po tom, jakmile zistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a/nebo nevykonatelné nahradit dotknuté ustanovení novým platným ustanovením, kterého obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

10.6 Smluvní strany si pro právní vztah, založený kupní smlouvou, obsahující mezinárodní (cizí) prvek sjednávají slovenské rozhodné právo s tím, že pokud je smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem.

10.7 Tyto VOP jsou zveřejněny na stránce internetového obchodu babyknihy.cz.